Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet

 

 

Dato: torsdag den 25. marts 2021, kl. 16.15 – 17.00

Sted: Vi mødes virtuelt. Deltagerne får et mødelink til Zoom

Tilmelding: Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til iplsdanmark@outlook.com senest tirsdag den 23. marts. Deltagere får efterfølgende tilsendt mødelink til Zoom.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt, senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 1. Godkendelse af dagsorden
 1. Valg af referent
 1. Valg af stemmetællere
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse, se vedhæftede bilag
 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 1. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Indkomne forslag
 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Jette Hovedskov, stiller op som suppleant

Hanne Lisby, stiller op som suppleant

Charlotte Buch Gøthgen genopstiller ikke

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Anette Lykke Nielson, revisor

Anne Borch Grande, revisorsuppleant

 1. Eventuelt

 

Med Venlig Hilsen

Tine Lundbak

Formand